Aktuality zo života školy
Prijímacie konanie 2016/17
Študijné odbory
Zamestnanci školy
Spektrum
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• nadácia Pázmány Péter
• kultúrne a športové podujatia
• nadácia Bethlen Gábor
• 2009 / 2010
• 2010 / 2011
• 2011 / 2012
• 2012 / 2013
Rekonštrukcia školy
Hodnotiaca správa
Vedenie školy
 
Riaditeľ školy Ing. Štefan Dubík
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Silvia Sakáčová
Vedúci úseku praktického vyučovania Imrich Puskás
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Mgr. Monika Szűcsová
Vedúca Školskej jedálne Milota Šantová
Výchovný poradca Ing. Alica Varkondová
Predseda Rady školy Ing. Alexander Latta

Sektretariát riaditeľa školy
Sekretárka riaditeľa školy Gabriela Deáková
 
Pedagogickí zamestnanci
 
Teoretické vyučovanie – učitelia

Učitelia odborných predmetov
Ing. Štefan Dubík  
Ing. Silvia Sakáčová  
Andrea Bendžúrová  
MVDr. Mikuláš Glovický predseda PK odborných predmetov
Ing. Juraj Košara  
Ing. Alexander Latta  
Katarína Százvaiová  
Ing. Alica Varkondová  
Ing. Oliver Kiss  
Ing. Tomori Tomáš  
PaedDr. Šimúnová Zuzana  
Mgr. Alica Nagyová  
PhDr. Monika Bálintová  
 
Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov
 
Ing. Ján Blaško predseda PK prírodovedných predmetov
Mgr. Angela Lattová predseda PK jazykov, koordinátor prevencie drogových závislostí
Mgr. Angelika Berkešová  
Mgr. Zoltán Sipos  
RNDr. Silvia Šimková tajomíčka ZRŠ, predseda PK spoločenskoved. predmetov
Mgr. Tomáš Tomori  
 
Praktické vyučovanie - majstri odborného výcviku
 
Imrich Puskás
Stanislav  Kmec- hlavný majster odborného výcviku
Ladislav Bajusz
Helena Bajuszová
Bc. Rudolf Sakáč
Gábor Gulyás
Ing. Vojtech Illés
Augustín Papp
Ján Tóth-Kozma
Ing. Janocsko Czap Agnes
Ladislav Papp
Lucia Jeneiová
Katarína Eszenyiová
Bc.László Székely
Ing. Andrej Kováč
 
Zamestnanci školského hospodárstva
 
Ján Furik
Antonii Maťovka

Gergő Pribula

Ladislav Szabó
Ladislav Dobcsák
 
Zamestnanci ekonomicko-prevádzkového úseku
 
Ekonomický úsek
 
Valéria Ádámová
Gabriela Jesso
Alžbeta Kovalcsiková
Zoltán Kováč
Prevádzkový úsek
 
Gabriel Štepan
Eva Jeremenková
Alica Illéšová
Alžbeta Illéšová
Pavol Kužma
Pavol Očenás
František Gáľa
Ml. Gabriel Stepan

Alžbeta Čebreňáková

 
Zamestnanci školskej jedálne
 
Marek Szabó
Ľudovít Czető
 
Podnikateľská činnosť školy
 
Andrej Kovács - autoškola
 
 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design